Zadania Cechu

Cech Rzemiosł Różnych w Rumi jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w KRS Gdańsk. Działa na podstawie ustawy o rzemiośle (z dnia 22 marca 1989 r. D.U. 1989 Nr 17, poz. 92 z póź. zm.), ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235 z póź. zm.) oraz Statutu Cechu

Podstawowe zadania Cechu

Organy statutowe

Organami statutowymi Cechu są: Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania ustalonego statutem. Organem wykonawczym jest Zarząd Cechu. Kieruje on pracami Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. Zgodnie ze statutem cechowym Zarząd Cechu wybierany jest raz na 4 lata i składa się z 7 osób.