STATUT CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W RUMI

POSTANOWIENIA OGÓLNE, CELE I ZADANIA
                                    
§ 1


1.Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców – zwany dalej „CECHEM” jest, z zastrzeżeniem § 6 ust.2, dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości w rozumieniu ustaw: prawo działalności gospodarczej /Dz.U. z 1999 roku Ne 101, poz.1178 ze zm./.
2.Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójmiejskiej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego /DZ.U. z 2001 roku nr 100, poz.1080 ze zm./ oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu/ t.j. DZ.U. z 2001 roku nr 6, poz.56 ze zm./
3.Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku /Dz. U nr 17, poz. 92 ze zm./-  zwanej dalej „ustawa o rzemiośle” – ustaw wymienionych w ust.  1 i 2 oraz postanowień niniejszego statutu.
4.Cech nosi nazwę : CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W RUMI
5.Siedzibą cechu jest Rumia teren działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej. Zadania o których mowa w ustawach wymienionych w ust. 1-3 Cech wykonuje na obszarze województwa pomorskiego Cech zrzesza rzemieślników prowadzących działalność w zakresie różnych branż.

   
                     

§2


1.Celami Cechu są :
a/ ochrona praw i reprezentowania interesów członków wobec organów władzy i w zawodowych urzędów i instytucji
b/ prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno- organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.
c/ utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemiosła.
d/wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w której cech jest zrzeszony zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu
e/ podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje których może dotyczyć.

2. Cele określone z ust.1 cech realizuje poprzez :
 a/ udzielanie swoim członkom porad i instruktażu a także wszechstronnej informacji                
b/ przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu a także interweniowanie u tych organów w przypadku naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego.
c/ prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków.
d/ wykonywanie usług w zakresie doradztwa podatkowego, obsługi biurowej, poligrafii, usług kserograficznych, handlu i inne dla swoich członków.
e/ organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez pracowników.
f/ udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków  myśli postępu technicznego.
g/ rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu.
h/ prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcenia teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle.
i/ delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe, w tym Powiatowej Rady Zatrudnienia także organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy.
j/ pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno- epidemiologicznych.
k/ organizowanie działalności socjalnej kulturalnej, oświatowej i rekreacji dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników Cechu i ich członków rodzin.
l/ wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb


3.Cech swoje cele statutowe określone w ust. 1, realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej, oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.

§ 3

Cech jest członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku i może być też członkiem innych organizacji.

§ 4

W przypadku zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Zarządem Cechu a Radą
 / Zarządem / Izby Rzemieślniczej w Gdańsku opartego u przednie uchwały obu tych organów – Cech z upoważnienia Izby Rzemieślniczej sprawować będzie nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, zatrudnionych przez członków Cechu prowadzących działalność na obszarze jego działania.

§ 5

Nadzór, o którym mowa w §4 realizowany jest w szczególności przez wykonywanie zadań :

a/ współpracy z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami, i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy realizują dokształcanie teoretyczne, a zatrudniani są w celu przygotowania zawodowego u pracodawców – rzemieślników.
b/ współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakładach szkolących.
c/ przyjmowania od pracodawców szkolących oświadczeń dotyczących spełniania warunków szkolenia i ustalającego maksymalną liczbę szkolonych pracowników młodocianych.
d/ prowadzenie ewidencji pracodawców – rzemieślników szkolących, informowania o stanie  zatrudnienia pracowników młodocianych szkolonych w zawodzie i o miejscach wolnych do wykorzystania w procesie szkolenia.
e/ prowadzenia ewidencji umów o pracę  w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców – rzemieślników
f/ ustalenia posiadającej przygotowanie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle.
g/ organizowanie cyklicznych spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi.
h/ prowadzenie doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem zarówno dla szkolących jak i szkolonych, prowadzenie działalności mediacyjnej  w zakresie sporów wynikłych na tle realizacji procesu szkolenia.
i/ udzielania informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych, udzielanie pomocy młodocianym pragnącym z uzasadnionych przyczyn zmienić miejsce lub profil szkolenia.
j/ promowania nauki zawodu prowadzonej w rzemieślniczych zakładach przez upowszechnianie informacji o płynących stąd korzyściach dla szkolących i szkolonych wraz z określeniem praw i obowiązków stron procesu szkolenia.
k/ przygotowywanie, udostępnianie dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu szkolenia i sposobie jej prowadzenia.
l/ organizowanie – w miarę potrzeby – uroczystego podpisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego połączonego z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów i młodocianych uczniów i ich rodziców

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6
 
1.Członkami Cechu mogą być prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą w rzemiośle:
    a/ osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarcze
    b/ przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników
    c/ inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklaracje i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż pięć lat.

2.Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, jeżeli działalność tę prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu, o którym mowa w § 1 ust.5.
3.Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle.
4.Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu, zachowują swoje uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia, w przypadkach określonych w tym statucie.

                               §7


1.Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja – pod nieważnością – winna mieć formę pisemną, zostać podpisania przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie o gotowości uiszczania należnych Cechowi składek członkowskich .
2.Organem uprawnionym do przyjmowania deklaracji jest Zarząd Cechu.
3.Uchwała w sprawie przyjęcia członka powinna zostać podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dni złożenia deklaracji.
§8

1.O decyzji odmowy przyjęcia na członka Cechu, zawiadamia się zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie powinno być pisemne i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania.
2.Odwołanie od odmownej decyzji służy zainteresowanemu w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie złożyć należy do Walnego Zgromadzenia, które winno je rozpatrzyć na najbliższym zebraniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.
                       
                                   §9

1.Członkowie Cechu mają prawo do :

a/ korzystania z pomocy i świadczeń w zakresie określonym w § 2 statutu.
b/ wybierania i wybieralności do organów Cechu.
c/ zgłaszania wniosków usprawniających pracę Cechu.
d/ wnoszenia odwołań od uchwał i decyzji Zarządu Cechu dotyczących praw członkowskich do Walnego Zgromadzenia w trybie przepisanym statutem.
e/ obecności podczas rozpatrywania spraw przez nich wniesionych lub ich dotyczących.
f/ wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń , sprawozdań rocznych Zarządu Cechu protokołów pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zleceń.
g/ uzyskiwania od Zarządu lub Biura Cechu na zebraniach informacji o działalności Cechu, jego wynikach lub zamierzeniach.

2.Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który :
a/ został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego.
b/ został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego.
c/ zalega z zapłatą składki cechowej powyżej pół roku mimo pisemnego wezwania o jej uregulowanie w dodatkowym terminie.

§10

Członkowie Cechu są zobowiązani :

a/ przestrzegać prawo, zasady etyki i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego.
b/ stosować się do postanowień statutu oraz decyzji i uchwał organów cechowych.
c/ regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości.
d/ poddawać kontroli działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad jego prowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesu szkolenia zawodowego  pracowników młodocianych.
e/ rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonywać swoje powinności zawodowe, dbać o jakość usług lub produkcji oraz rozpatrywać rzeczowo zgłaszane w tym przedmiocie reklamacje odbiorców .


§11

Członek Cechu zobowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomić Biuro Cechu o zaniechaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby swego zakładu poza teren działalności Cechu.

                          
§12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek :
a/ wystąpienia
b/ wykreślenia
c/ wykluczenia


§13

Członek Cechu może z niego wystąpić za pisemnym wypowiedzeniem, którego termin wynosi trzy miesiące i liczony jest począwszy od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie to zostało złożone. Termin ten może zostać skrócony w przypadku porozumienia się występującego członka z Zarządem Cechu.

§14

1.Wykreślenie członka następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania Cechu.
2.Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu. O uchwale Cech zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka listem poleconym w terminie 14 dni od daty uchwały wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o możliwości odwołania się w trybie pisemnym w § 52 statutu.
3.W przypadku nie wniesienia odwołania, uchwała o wykreśleniu staje się skuteczna z datą doręczenia jej zainteresowanemu członkowi. Zawiadomienie o wykreśleniu zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany jego adresu, ma moc prawną doręczenia.
4.Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie i je popierać oraz składać stosowne wyjaśnienia.
5.O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się członka, Cech zobowiązany jest go zawiadomić listem poleconym w terminie 14 dni przed datą Zgromadzenia.
6.W przypadku nieuwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania członka, w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa Cechu.


§15

1. Wykluczenie członka Cechu może nastąpić jedynie na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego, wymierzającego tego rodzaju karę. Ustanie członkostwa wskutek wykluczenia następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Cechowego.

§16


1.Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku :

a/ śmierci członka
b/ nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku
c/ nie przestrzegania postanowień Statutu zapisanych w § 10


2.Uchwałę o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zarząd Cechu. Uchwała Zarządu ma charakter stwierdzenia istnienia faktów uzasadniających stwierdzenie wygaśnięcia z mocy statutu i nie przysługuje od niej prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

§17

1.Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby finansowania działalności organizacyjno – samorządowej Cechu a także wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.
2.O wysokości składki cechowej zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy jej obliczenia oraz terminów i sposobu płatności.
3.Nie uregulowane w ciągu sześciu miesięcy składki podlegają wyegzekwowaniu w drodze sądowej po uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego zapłacenia w dodatkowym terminie.
4.Zarząd Cechu w przypadku uzasadnionym może na wniosek członka wysokość składki cechowej obniżyć na określony czas, zaległe składki rozłożyć na raty, odroczyć termin ich płatności, umorzyć w całości lub części.

§18

1.Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność :

a/ „honorowego starszego’’ lub „ honorowego członka’’ Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą działalności rzemieślniczej.
b/ „honorowego’’ członka Cechu osobom, które przez ostatnie 20 lat były członkami Cechu i z uwagi na przejście na rentę lub emeryturę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej

2.Osoby posiadające godności honorowe, o których mowa w ust. 1, mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.
3.W cechu może być utworzone Koło Rzemieślnika Seniora, składające się z członków którzy zakończyli prowadzenie działalności rzemieślniczej / gospodarczej/ w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz wdów po rzemieślnikach.

 

III. ORGANY CECHU, SEKCJE ZAWODOWE, KOMISJE

                              
§19


1.Organami Cechu są :
   a/ Walne Zgromadzenie Członków
   b/ Zarząd
   c/ Komisja Rewizyjna
   d/ Sąd Cechowy
2.Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. b/ - d/.
3.Kadencja organów wymienionych w ust. 1 lit. b/ - d/ trwa cztery lata. W przypadku przekroczenia tego terminu, organa Cechu pełnią swoje dotychczasowe funkcje do czasu wyboru nowych organów przez Walne Zgromadzenie.
4.Osoba pełniąca funkcje w organach statutowych ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa, statutu, uchwał organów Cechu i winna postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
   
§20

1.Wybory Starszego Cechu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przewodniczącego Sądu Cechowego dokonywane są w odrębnym głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie wymienionych wyżej, następuje w tym samym trybie. Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego mogą być tajne albo jawne. O sposobie i formie wyborów decyduje Walne Zgromadzenie.

2.Wybór przedstawicieli na Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz delegata do Rady tej Izby dokonywane są w głosowaniu jawnym.

3.Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwał, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§21

    Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu działania ustalonego statutem.


§22

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy :

a/ uchwalanie statutu i jego zmian.
b/ wybór i odwołanie Starszego Cechu, a także przewodniczącego i członków Sądu Cechowego.
c/ wybór przedstawicieli na Zgromadzenie Izby Rzemieślniczej oraz delegata do Rady tej Izby.
d/określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu.
e/ uchwalanie zasad dobrowolnych świadczeń członków Cechu na określone cele.
f/ uchwalanie planów finansowych oraz dokonywanie podziału nadwyżki bilansowej względnie pokrycia strat.
g/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów i podejmowanie w tych sprawach uchwał.
h/ udzielanie absolutorium Starszemu Cechu i członkom Zarządu Cechu.
i/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości
j/ podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich.
k/ upoważnienie Zarządu Cechu do zaciągania pożyczek pieniężnych, a także do zbywania ruchomości mających znaczenie artystyczne, historyczne, lub naukowe.
l/ uchwalanie regulaminu  obrad Walnego Zgromadzenia
ł/ nadawanie godności honorowego starszego Cechu lub honorowego członka Cechu.
m/ rozpatrywanie odwołań członków od decyzji lub uchwał Zarządu Cechu.
n/ wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła.
o/ rozpatrywanie innych spraw przewidzianych statutem lub przedstawionych przez członków, bądź organa Cechu w obowiązującym trybie.

§23

Odwołanie Starszego Cechu, członka Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego nastąpić może przed upływem kadencji przez Walne Zgromadzenie większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

§24


1.Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu Zebraniem Delegatów
2.Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji Zarządu cechu w proporcjach jednego delegata na 5 członków.
3.Do zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zgromadzeniu.
4.Na żądanie 1 ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.
                        
§25

1.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie, na podstawie Uchwały Zarządu.
2.Ponadto Zarząd Cechu obowiązany jest podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie :

   a/ Komisji Rewizyjnej
   b/ 1 ogółu członków lub delegatów.

3.Domagający się zwołania Walnego Zgromadzenia winni zgłosić Zarządowi Cechu stosowny wniosek na piśmie z podaniem porządku obrad tego Zgromadzenia. W takim przypadku Zgromadzenie winno odbyć się w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia żądania.
§26

1.Izbę Rzemieślniczą listem lub okólnikiem do wiadomości co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
2.W Walnym Zgromadzeniu oprócz osób uprawnionych w myśl ust. 1 mogą tez brać udział osoby zaproszone przez zwołującego Zgromadzenie.
3.W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy również zamieścić informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad następujących materiałów
 a/ zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły
 b/ sprawozdania Zarządu Cechu
 c/ projektów uchwał
 d/ protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia

 

4.Członkom, którzy zalegają z zapłatą składek cechowych przez okres ponad sześciu miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu opłaty składek, zostaną pozbawieni wybieralności do organów Cechu.


§27


1.Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie
Przewodniczącego i sekretarza.
2.Szczegółowe zasady i tryb obrad Zgromadzenia określa regulamin.
                          
                   
§28

1.Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 26 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad o ile w ich podjęciu uczestniczy co najmniej 1 liczby członków Cechu lub delegatów.


2.W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymagającej liczby obecnych członków / quorum / zwołujący gromadzenie obowiązany jest zwołać je ponownie, nie później niż w ciągu 14 dni- które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych chyba, że w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia / zebrania delegatów / podano drugi termin zebrania. Różnica czasu pomiędzy pierwszym a drugim terminem, nie może być mniejsza niż 30 minut. W drugim terminie Walne Zgromadzenie / zebranie/ jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych członków / delegatów /.
3.Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu lub zmianie porządku obrad podejmuje Walne Zgromadzenie, zwykłą większością głosów.
4.W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą  udział jedynie Członkowie Cechu.
                            
§29

1.Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, o ile statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości członków obecnych na Zgromadzeniu, głosowanie jest tajne.
2.Protokół z Walnego Zgromadzenia podpisuje jego przewodniczący i sekretarz.
 

Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowuje Biuro Cechu.

 

                                
ZARZĄD CECHU


§30

1.Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
2.Zarządowi przewodniczy Starszy Cechu / można używać zamienny np. prezes Cechu itp./

 

              
§31

1.Zarząd składa się z 7 osób w tym ze Starszego Cechu, 2 podstarszych Cechu, sekretarza, skarbnika oraz 2 członków. Walne Zgromadzenie / zebranie delegatów / wybiera oddzielnie Starszego Cechu i pozostały skład zarządu. Warunkiem wyboru jest uzyskanie zwykłej większości głosów, a przy tej samej ilości o wyborze decyduje kolejność umieszczenia na liście.
         
2.Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje sekcjom, ustępującemu Zarządowi i nowowybranemu starszemu Cechu oraz zgromadzonym na Walnym Zgromadzeniu członkom / delegatom

3.Kandydat na Starszego Cechu winien posiadać tytuł mistrza w zawodzie lub tytuł równorzędny, 5 letni staż członkowski w Cechu oraz co najmniej 5 letni staż pracy w samorządzie rzemieślniczym. Kandydat do Zarządu powinien posiadać co najmniej 3 letni staż członkostwa w Cechu.

4.Odwołanie Starszego Cechu i członków Zarządu w toku kadencji następuje w tym samym trybie co powołanie. Walne Zgromadzenie może zwykłą większością głosów odwołać tych członków, którym nie udzielono absolutorium.

5.W razie zmniejszenia się składu Zarządu Cechu w trakcie trwania jego kadencji na skutek rezygnacji, śmierci lub odwołania co najmniej jeden trzeciej jego członków, przeprowadza się wybory uzupełniające.

6.W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Starszego cechu w trakcie kadencji wybory następcy na tę funkcję przeprowadzić należy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Do tego czasu funkcję Starszego Cechu pełni Podstarszy Cechu.

7.Kadencja Zarządu Cechu trwa 4 lata.

                    
§32

Zarząd Cechu prowadzi wszystkie sprawy cechu, za wyjątkiem tych spraw, które Statut zastrzega do kompetencji innych organów.
                     
§33

 Do zakresu działania Zarządu Cechu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności :

a/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, sądów, organizacji, gospodarczych i społecznych.
b/  gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji walnego Zgromadzenia.

c/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń  i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia.
d/ powoływanie komisji spośród członków Cechu na okres kadencji.
e/ realizowanie ustalonych zasad współdziałania z organizacjami, których Cech jest członkiem.
f/ powoływanie i odwoływanie Kierownika biura Cechu oraz ustalanie wysokości jego wynagrodzenia.
g/ rozpatrywanie skarg i wniosków członków Cechu.
h/ przyjmowanie i wykreślanie członków Cechu.
i/ uchwalanie zasad wynagradzania pracowników Cechu.
j/ wybieranie delegatów reprezentujących Cech w komisjach lub innych ciałach powoływanych przez terenowe organa samorządowe lub państwowe.

§34

1.Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy w jego zastępstwie przy czym o czasie i miejscu posiedzenia należy członków zarządu zawiadomić na siedem dni przed terminem.
2.Posiedzenia Zarządu odbywają się w/g potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.
3.W posiedzeniu Zarządu uczestniczy uczestniczy kierownik Biura Cechu z głosem doradczym.
4.Na wniosek Komisji rewizyjnej posiedzenie Zarządu Cechu winno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
                         
§35

1.Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego cechu.
2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów , decyduje głos Starszego cechu.

 

                       
KOMISJA REWIZYJNA


§36

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu  w tym także gospodarczą z wyjątkiem spraw związanych z Walnym Zgromadzeniem i działalnością Sądu Cechowego .
2.Komisja składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera wprzód Przewodniczącego Komisji a następnie łącznie wszystkich jej członków, na zasadach przewidzianych dla wyboru Zarządu.
3.Członkowie Komisji wybierają spośród siebie zastępcę Przewodniczącego i sekretarza.
4.W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Przewodniczącego Komisji jego funkcję przejmuje zastępca.
                 
§37


1.Do zadań Komisji należy :

a/ badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej i gospodarczej Cechu z tym, że na wniosek Zarządu Cechu – badanie winno nastąpić w każdym czasie.
b/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonywanych czynności.
c/ wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku przeprowadzonej kontroli
d/ przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa uchwalony przez nią regulamin.
                                           
SĄD CECHOWY


§ 38

Sąd Cechowy jest organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, któremu podlegają wszyscy członkowie Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarczej.

 

§39


1.Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu. Wybierany jest wprzód Przewodniczący Sądu, a następnie wszyscy  członkowie razem. Postanowienie & 20 ust 1 ma odpowiednie zastosowanie.
2.Członkowie Sądu wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego.
3.W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci Przewodniczącego Sądu jego funkcję przejmuje zastępca.
§40


1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Cechu lub z własnej inicjatywy.
2. Sąd Cechowy orzeka w składzie trzyosobowym, któremu przewodniczy Przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

   
§41

1.Sąd cechowy może orzekać następujące kary :
    a/ upomnienia.
    b/ nagany.
    c/ pozbawienia do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do roku.
    d/ pozbawienia prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat.
    e/ wykluczenie z członkostwa cechu.
2.Gdy ukarany członek pełni funkcję w organach statutowych Cechu, Sąd niezależnie od kary orzeczonej w myśl ust. 1, może zgłosić wniosek o odwołanie ukaranego z pełnionej funkcji w tym organie.
3. W przypadku, gdy rozpatrywana sprawa dotyczy nienależycie lub wadliwie wykonanej przez ukaranego usługi lub roboty, Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczonej kary zalecić naprawienia szkody wyrządzonej przez ukaranego.
                     
§42

1.Wykluczenie członka Cechu nastąpić może jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest zarówno z postanowieniami statutu jak i zasadami współżycia społecznego.
2.Za ważną przyczynę wykluczenia uznać należy w szczególności  :
      
 a/ popełnienie przestępstw w celu uzyskania korzyści materialnych lub z niskich pobudek, gdy przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu.
 b/ uporczywe niewykonywanie postanowień statutu lub uchwał organów Cechu.
 c/ nie opłacanie składek członkowskich przez okres ponad 1 roku.
 d/ naruszenie zasad etyki zawodowej rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej
 e/ stwierdzenie istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z prowadzeniem procesu przygotowania zawodowego pracowników młodocianych.

3.Sąd Cechowy przed wydaniem orzeczenia w sprawie wykluczenia członka Cechu winien obligatoryjnie zasięgnąć opinię radcy prawnego, wydaną na piśmie.
                              
§43


1.Orzeczenia Sądu Cechowego doręczane są zainteresowanym stronom na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od daty orzeczenia. Od orzeczenia przysługuje prawo odwołania się do Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego przy Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku w ciągu 14 dni od daty doręczenia orzeczenia Sądu Cechowego, o czym w uzasadnieniu tego orzeczenia należy pouczyć.
2.Wydane w trybie odwoławczym orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego są ostateczne.
3.Wykonanie prawomocnych orzeczeń należy do Zarządu Cechu.

 

SEKCJE ZAWODOWE


§44


1.Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne zawody tworzą sekcje zawodowe.
2.Sekcje zawodowe wybierają swoich przedstawicieli w przypadku zastosowania postanowienia § 24 ust. 1 i 2 statutu.
3.Powoływanie sekcji zawodowych oraz określenie ich zadań należy do Zarządu Cechu na pierwszym zebraniu sekcja wybiera przewodniczącego i zastępcę.
4.Do zadań sekcji zawodowych należy :
 a/ oddziaływanie na członków Cechu w kierunku zapewnienia prawidłowego                                                                      wykonywania zadań gospodarczych i społecznych.
b/ prowadzenia działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej.
c/ zgłaszanie wniosków w zakresie potrzeb prezentowanych zawodów.
d/ otaczanie opieką pracowników młodocianych pobierających naukę zawodu oraz prowadzenie działalności mediacyjnej w przypadku sporów wynikłych na tle procesu szkolenia.

 

5.Swoje opinie, postulaty i wnioski sekcje zawodowe zgłaszają Zarządowi Cechu.
                            
                      

KOMISJE ZARZĄDU CECHU


§45

1.Dla wykonania ważnych zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki i rzetelnego wykonania zawodu, a także do rozpatrywania skarg na działalność jego członków, Zarząd cechu może powołać komisje.
2.W przypadku sprawowania przez Cech bezpośredniego nadzoru nad szkoleniem zawodowym pracowników młodocianych, powołanie komisji mającej określone w tym przedmiocie zadania i kompetencje – jest obligatoryjne.
3.Komisje mają charakter opiniodawczy oraz doradczy i swoje wnioski przedstawiają Zarządowi Cechu.
4.Członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd Cechu. Komisje nie podlegają kadencyjności.
5.Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa Zarząd Cechu

 


IV.GOSPODARKA FINANSOWA

§46

1.Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, działalność gospodarcza, opłaty za świadczenia Cechu, darowizny i dobrowolne świadczenia oraz inne wpływy.
2.Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenie.
3.Zasadą gospodarki finansowej cechu jest samowystarczalność,
                             
                      
§47

Cech, będąc członkiem organizacji wymienionych w § 3 statutu, uczestnicy w kosztach tych organizacji na zasadach określonych w deklaracji akcesyjnej.

 

V. BIURO CECHU


§48

1.Aparatem wykonawczym Zarządu Cechu jest Biuro Cechu prowadzące działalność administracyjną organizacji Cechu.
2.Pracą biura kieruje Kierownik / dyrektor/ biura.
3.Kierownik biura ponosi odpowiedzialność za działalność biura przed Starszym Cechu i bezpośrednio jemu podlega.
4.Kierownik biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia i Zarządu Cechu z głosem doradczym.
5.Kierownik biura organizuje pracę biura, zapewnia przestrzegania obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stanowionego przez uprawnione organy Cechu.
6.W przypadku, gdy wykonanie uchwały lub decyzji, bądź innego działania organu Cechu powoduje lub spowodować może naruszenie prawa, Kierownik biura obowiązany jest wystąpić na piśmie do organu który kwestionowane działanie podjął, o jego zmianę lub uchylenie.

§49


   Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Kierownik Biura Cechu.


VI. REPREZENTACJA CECHU

                           
§50


Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Kierownika Biura Cechu.

 

§51

1.Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań Cechu składają Starszy lub Podstarszy Cechu łącznie z Kierownikiem Biura Cechu oraz upoważnionym przez niego pracownikiem Biura Cechu.
2.Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu a także działalnością gospodarczą, pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

VII. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

§52

Od decyzji Zarządu Cechu, wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni i liczony jest od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem i zawierającej nadto pouczenie o prawie do odwołania.
Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.
Organ odwoławczy może rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, gdy opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 

VIII. LIKWIDACJA CECHU        
                     
§53

Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3 oddanych głosów.
Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, powołuje likwidatora oraz określa cel, na który będzie przeznaczony majątek Cechu.
                

§54

Niniejszy Statut został ustanowiony Uchwałą Walnego Zgromadzenia Cechu Rzemiosł Różnych w Rumi dnia 27 kwietnia 2002 roku.